მონაცემთა დაცვა

მონაცემთა დაცვა

1. მონაცემთა დაცვა 

ზოგადი ინფორმაცია

შემდეგი ქვეთავი მომიოხილავს იმ ზოგად პრინციპებს, თუ როგორ მუშავდება თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებგვერდს. პერსონალური მონაცემი არის ის მონაცემი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას თქვენი პერსონალური იდენტიფიცირება მოვახდინოთ.

მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებგვერდზე

ვინ არის პასუხისმგებელი?

მონაცემთა დამუშავება ხდება ვებგვერდის ოპერატორის მიერ. მისი საკონტაქტო დეტალების პოვნა შესაძლებელია ვებგვერდის სექციაში : IMPRINT/კომპანიის მონაცემები.

როგორ ხდება მონაცემთა შეგროვება?

პირველ რიგში მონაცემები დამუშავდება თქვენს მიერ გაზიარებული ინფორმაციის საფუძველზე, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად საკონტაქტო ფორმის შევსების შედეგად.

სხვა მონაცემები ავტომატურად გროვდება ვებგვერდის მიერ IT სისტემაში. ეს არის პირველ რიგში ტექნიკური მონაცემები, როგორიცაა ინტერნეტ ბრაუზერი, ოპერატიული სისტემა და ა.შ. აღნიშნული მონაცემების შეგროვება ხდება ავტომატურად და მაშინვე, როდესაც იწყებთ ვებგვერდის გამოყენებას.

რისთვის ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს?

მონაცემთა ნაწილი შეგროვებულია იმისათვის, რათა ვებგვერდის სრულყოფილი ფუნქციონირება მოვახდინოთ, ზოგიერთი კი მომხმარებელთა ქცევის ანალიზისთვის.

რა უფლებები გაგაჩნიათ თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებით?

ნემისმიერ დროს თქვენ გაქვთ თვისუფალი ნება მოიპოვოთ ინფორმაცია თქვენი პერსონალური მონაცემების წარმომავლობაზე, მიმღებზე და შენახვის მიზანზე. თქვენ ასევე გაქვთ მათში შესწორების შეტანის, დაბლოკვის და წაშლის მოთხოვნის უფლება. ამისათვის თქვენ უნდა დაგვიკავშირდეთ imprint-ში მითითებულ მისამართებზე.

ანალიტიკური საშუალებები და მესამე მხარის პროვაიდერების საშუალებები

როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებგვერდს, თქვენი ძიების შესახებ ინფორმაცია მუშავდება სტატისტუკურად. ეს უმეტესად ხდება cookies (ქუქი ფაილების) მეშვეობით და ე. წ. ანალიტიკური პროგრამებით. თქვენი სერფინგ/ძიების ისტორიის შესწავლა როგორც წესი არის ანონინური. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ აღნიშნულ ანალიზზე და თავი დაიზღვიოთ მისგან, კონკრეტულ ფუნქციებზე უარის თმით. დეტალების პოვნა შესაძლებელია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თავში სათაურით მხარის მოდულები და ანალიზის ინსტრუმენტები".

2. ზოგადი და სავალდებულო ინფორმაცია

მონაცემთა დაცვა

ამ გვერდის ოპერატორები თქვენი პირადი მონაცემების დაცვას ძალიან სერიოზულად ეკიდებიან. ჩვენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს კონფიდენციალურად და ყოველგვარი რეგულაციების დაცვით ვინახავთ.

თუკი თქვენ გამოიყენებთ აღნიშნულ ვებგვერდს, სერიოზული პერსონალური მონაცემები იქნება შეგროვებული. პერსონალური ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც თქვენი იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა. აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხსნის, თუ რომელ ინფორმაციას ვაგროვებთ და რისთვის  ვიყენებთ მას, ასევე იმას თუ რა მიზნებისთვის ხდება ეს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ მონაცემთა გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით (მაგალითად იმეილის საშუალებით კონტაქტის ქონა) შესაძლოა შეიცავდეს მონაცემთა დაუცველობის საფრთხეს. მონაცემთა სრულყოფილი დაცვა მესამე მხარისაგან შეუძლებელია.

პასუხისმგებელი ორგანო

აღნიშნული ვებგვერდის პასუხისმგებელი ორგანო/პირი მონაცემთა ადმინისტრაციისა არის:

დირკ შოლე e.K.
ბონსფელდერის ქ. 97
42555 ველბერტი

ტელეფონი: 0 20 52 - 956 80 11
იმეილი: info@rhein-ruhr-systemkontor.de

პასუხისმგებელი პირი/ორგანო არის იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც მოქმედებს მარტო თუ სხვებთან ერთად და წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესს და მიზნებს. (როგორიცაა სახელი, იმეილის მისამართი და ა.შ)

მონაცემთა დამუშავების შესახებ შეთანხმების გაუქმება

მონაცემთა დამუშავება უმეტესად ხდება მხოლოდ თქვენს მიერ გაცემული თანხმობის საფუძველზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა. არაფორმალური შეტყობინება იმეილის საშუალებით საკმარისია. შეთანხმების პროცესში დამუშავებული მონაცემები ხელშეუხებელი რჩება შეთანხმების გაუქმების შემდეგ.

კომპეტენტური სამეთვალყურეო ორგანოსთვის მიმართვის უფლება

თუკი თვლით, რომ მონაცემთა დაცვის კანონი ირღვევა, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამის ორგანოს. ასეთ ორგანოს წარმოადგენს ფედერალური ერთეულის მონაცემთა დაცვის ოფიცერი. მონაცემთა დაცვის ოფიცერთა სია და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

მონაცემთა გადაცემის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ის მონაცემები რაც შეთანხმების საფუძველზე მოგროვდა თქვენს შესახებ. თუკი თქვენ მოითხოვთ თქვენი მონაცემების პირდაპირ ტრანსფერს მესამე მხარისთვის, ეს მოხდება მხოლოდ ტექნიკურად შესაძლებელ ფორმატში.

SSL დაTLS შიფრირება

უსაფრთხოების მიზნებისთვის, აღნიშნული ვებგვერდი იყენებს შიფრირების სხვადასხვა მექანიზმებს, კერძოდ SSL და TLS. თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ დაშიფრული კავშირი მისამართის ველში "http: //"-ს "https: //"-ით შეცვლით და „დაბლოკვის“ სიმბოლოთი ბრაუზერის ხაზში.

თუკი აღნიშნული შიფრია გამოყენებული/გააქტიურებული, ის მონაცემები, რომელთაც თქვენ შეიყვანთ შეუძლებელი იქნება წაკითხულ იქნას მესამე მხარის მიერ.

დაშიფრული გადახდის მექანიზმები

თუკი გადახდაზე დაფუძნებული კონტრაქტის შემდეგ წარმოიშვება ვალდებულება რომ თქვენ შეიყვანოთ გადახდის დეტალები (თქვენი ანგარიშის ნომერი, ბარათის ავტორიზაციისთვის) აღნიშნული  მონაცემები მოთხოვნილ იქნება გადახდის პროცესისთვის. საგადახდო ტრანზაქციები, ძირითადად ისეთი გადახდის ხერხებით, როგორიცაა ვიზა, მასტერქარდი, პირდაპირი დებეტი, ხორციელდება ექსკლუზიურად შიფრირებული SSL ან/დაTLS კავშირით. თქვენ შეგიძლიათ ამოიცნოთ დაშიფრული კავშირი მისამართის ველში "http: //"-ს "https: //"-ით შეცვლით და „დაბლოკვის“ სიმბოლოთი ბრაუზერის ხაზში.  თუკი აღნიშნული შიფრია გამოყენებული/გააქტიურებული, ის მონაცემები, რომელთაც თქვენ შეიყვანთ შეუძლებელი იქნება წაკითხულ იქნას მესამე მხარის მიერ.

ინფორმაცია, დაბლოკვა,წაშლა

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი შენახული პერსონალური მონაცემების , მათი წარმოშობისა და მიმღების შესახებ, ასევე მონაცემთა დამუშავების მიზნისა და, საჭიროების შემთხვევაში გაქვთ ამ მონაცემების გასწორების, დაბლოკვის ან წაშლის უფლება - ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. პერსონალური მონაცემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს „imprint“ ქვეთავში მითითებულ მისამართზე .

სარეკლამო მეილების შესახებ

გამოქვეყნებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენება არასასურველი სარეკლამო და საინფორმაციო მასალების გამოგზავნისთვის აკრძალულია. გვერდის ოპერატორები იტოვებენ უფლებას ასეთის (მაგალითად ე.წ სპამი იმეილების მიღების) შემთხვევაში მიმართონ სამართლებრივ ხერხებს.

3. მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

იურიდიული მოთხოვნების მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

ჩვენს კომპანიას დაქირავებული ჰყავს მონაცემთა დაცვის ოფიცერი:

დირკ შოლე e.K.
ნიერენჰოფერის ქ. #97
42555 ველბერტი

ტელეფონი: 0 20 52 - 956 80 11

იმეილი: info@rhein-ruhr-systemkontor.de

4. მონაცემთა შეგროვება ჩვენს ვებგვერდზე

საკონტაქტო ფორმა

თუ გამოგვიგზავნით შეკითხვებს საკონტაქტო ფორმით, თქვენს მიერ მოწოდებული საკონტაქტო დეტალები ინახება მოთხოვნის შესასრულებლად და შემდგომი კითხვების არსებობის შემთხვევაში. ჩვენ არ გავაზიარებთ ამ ინფორმაციას თქვენი თანხმობის გარეშე.

კონტაქტების ფორმით მიღებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე (მუხლი 6 (1) , DSGVO). ამ თანხმობის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, არაფორმალური გზავნილიც ელექტრონული ფოსტით საკმარისია. მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების კანონიერება ხდება ხელშეუხებელი თანხმობის გაუქმების შემდეგ.

ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწოდებთ საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით, ჩვენთან რჩება, მანამ სანამ არ მოითხოვთ მის წაშლას. სავალდებულო ნორმატიული დებულებები - განსაკუთრებით შეკავების პერიოდები - რჩება ხელშეუხებელი თანხმობის გაუქმების შემდეგაც.

ვებგვერდზე რეგისტრაცია

თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ჩვენს ვებგვერდზე რათა გამოიყენოთ დამატებითი ფუნქციებ ვებგვერდის. ჩვენ მიღებულ მონაცემებს ვიყენებთ მხოლოდ შესაბამისი სერვისის ან შეთავაზებისთვის, რისთვისაც თქვენ დარეგისტრირდით. სავალდებულო ინფორმაცია რეგისტრაციის დროს უნდა იქნას მოწოდებული სრულად, წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგისტრაცია იქნება უარყოფილი. 

განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში, როგორიცაა მაგალითად ტექნიკური ცვლილებები, ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მიერ მითითებულ იმეილ მისამართს რათა შეგატყობინოთ ამ გზით.

მონაცემების დამუშავება ხდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე (მუხლი 6 (1) , DSGVO). ამ თანხმობის გაუქმება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, არაფორმალური გზავნილიც ელექტრონული ფოსტით საკმარისია. მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების კანონიერება ხდება ხელშეუხებელი თანხმობის გაუქმების შემდეგ.

ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწოდებთ საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით, ჩვენთან რჩება, მანამ სანამ არ მოითხოვთ მის წაშლას. სავალდებულო ნორმატიული დებულებები - განსაკუთრებით შეკავების პერიოდები - რჩება ხელშეუხებელი თანხმობის გაუქმების შემდეგაც.

მონაცემთა დამუშავება (მომხმარებლის და საკონტრაქტო ინფორმაცია)

ჩვენ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ საჭიროებისამებრ და ეს ხორციელდება მე-6 პარაგრაფის 1 ბ DSGVO-ს შესაბამისად, რომელიც ნებას გვრთავს დავამუშავოთ მონაცემები კონტრაქტის შესრულებისთვის და შესაბამისი სერვისის მიწოდებისთვის.

შეგროვებული მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები წაიშლება შეკვეთის დასრულების ან საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ. სამართლებრივი შეკავების პერიოდი რჩება ხელშეუხებელი.

მონაცემთა გადაცემა ონლაინ მაღაზიების, დისტრიბუტორებისა და საქონლის პროვაიდერებისთვის კონტაქტის საფუძველზე

ჩვენ გადავცემთ პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეს მხოლოდ იმ შემთვევაში თუ ამას კონტრაქტი ითვალისწინებს, მაგალითად კომპანიებს, რომელთაც აქვთ მომსახურების/საქონლის მოწოდების ვალდებულება ან ბანკს, რომელიც პასუხისმგებელია გადახდის განხორციელებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაგალითად სარეკლამო მიზნებისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემები არ გამოიყენება.

პერსონალური მონაცემების გამოყენება ხდება მხოლოდ საჭიროებისამებრ და ეს ხორციელდება მე-6 პარაგრაფის 1 ბ DSGVO-ს შესაბამისად, რომელიც ნებას გვრთავს დავამუშავოთ მონაცემები კონტრაქტის შესრულებისთვის და შესაბამისი სერვისის მიწოდებისთვის.

მონაცემთა გადაცემა კონტაქტის საფუძველზე სერვისისა და ციფრული შინაარსისთვის

ჩვენ მხოლოდ მაშინ ვახორციელებთ პერსონალური მონაცემების გადაცემას მესამე მხარისთვის/მხარეებისთვის, თუკი ამას ითვალისწინებს კონტრაქტის პირობები. მაგალითად, ბანკს გადარიცხვის განხორციელებისთვის.

სხვაგვარად, მაგალითად სარეკლამო მიზნებისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემები არ გამოიყენება.

პერსონალური მონაცემების გამოყენება ხდება მხოლოდ საჭიროებისამებრ და ეს ხორციელდება მე-6 პარაგრაფის 1 ბ DSGVO-ს შესაბამისად, რომელიც ნებას გვრთავს დავამუშავოთ მონაცემები კონტრაქტის შესრულებისთვის და შესაბამისი სერვისის მიწოდებისთვის.

5. სოციალური მედია

შინაარსის გაზიარება სხვადასხვა plugin-ის მეშვეობით (Facebook, Google+1, Twitter და სხვა)

ჩვენს ვებგვერდზე შინაარსის გაზიარება შესაძლებელია ისეთი ქსელების მეშვეობით, რომლებიც იცავენ კონფიდენციალურობას: Facebook, Twitter or Google+. საიტი იყენებს eRecht24 უსაფრთხო გაზიარების მექანიზმს. აღნიშნული მექანიზმი არ ამყარებს პირდაპირ კონტაქტს ქსელსა და მომხმარებლებს შორის, თუკი თავად მომხმარებელი აქტიურად არ მონიშნავს რომელიმე მათგანს, შესაბამის ღილაკზე თითის დაჭერით.

მომხმარებელთა მონაცემების ავტომატური თრანსფერი ოპერატორებთან არ ხორციელდება აღნიშნული მექანიზმით.  თუკი მომხმარებელი შესულია სისტემაში რომელიმე სოციალური ქსელით, საინფორმაციო ფანჯარა იხსნება როდესაც იყენებთ სოციალური ქსელების ღილაკებს, როგორიცაა: Facebook, Google + 1, Twitter & Co. აღნიშნულ საინფორმაციო ფანჯარაში მომხმარებელს შეუძლია ტექსტს დაეთანხმოს მანამ სანამ აირჩევს მას.

ჩვენი ვებგვერდის მომხმარებელს შეუძლია გვერდის შინაარსის გაზიარება კონფიდენციალურობასთან მეგობრული გზებით სოციალური ქსელების მეშვეობით, სრული პროფილების შექმნის გარეშე.

Facebook-Plugins (მოწონება&გაზიარების ღილაკი)

ჩვენს ვებგვერდზე არის plugin,სოციალური ქსელის - Facebook-ის. მისი პროვაიდერია Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, კალიფორნია, 94025, აშშ.

Facebook-ის plugin-ის ცნობა შესაძლებელია ან Facebook ლოგოთი ან მისი მოწონება&გაზიარების ღილაკით. Facebook-ის plugin-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

როდესაც ჩვენს ვებგვერდს ეწვევით, plugin ამყარებს პირდაპირ კავშირს თქვენს ბრაუზერსა და Facebook-ის სერვერს შორის. Facebook იღებს ინფორმაციას, რომ თქვენ ეწვიეთ ჩვენს საიტზე თქვენი IP მისამართით. თუ თქვენ Facebook- ის მოწონების ღილაკს, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ Facebook გვერდის შინაარსთან დაკავშირება. შედეგად, ფეისბუქის ვიზიტი ჩვენს გვერდს შეუძლია თქვენს ანგარიშზე. ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ჩვენ, როგორც გვერდების პროვაიდერს, არ იციან მონაცემთა გადაცემის შინაარსი და მათი გამოყენება Facebook- ის მიერ. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ Facebook- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ვებ მისამართზე: https://de-de.facebook.com/policy.php.

თუ არ გსურთ Facebook-მა დაუკავშიროს თქვენს მიერ ჩვენი გვერდების ვიზიტების ისტორია თქვენს Facebook ანგარიშს, გთხოვთ გამოხვიდეთ Facebook სისტემიდან.

Twitter Plugin

Twitter- ის სერვისების ფუნქციები ინტეგრირებულია ჩვენს საიტზე. ეს ფუნქციები ხელმისაწვდომია Twitter Inc.- ის მეშვეობით, 1355 ბაზრის ქუჩის, Suite 900, San Francisco, CA 94103, აშშ. Twitter- ისა და "Re-Tweet" ფუნქციის გამოყენებით, ჩვენი ვებგვერდი უკავშირდება თქვენს Twitter- ის ანგარიშს.  მონაცემები ასევე გადაეცემა Twitter-ს. აქვე განვმარტავთ, რომ ჩვენ, როგორც გვერდების პროვაიდერს, არ გვაქვს ინფორმაცია მონაცემების შინაარსისა და მათი გამოყენების შესახებ Twitter- ის მიერ. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Twitter- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა: https://twitter.com/privacy .

Twitter-ის კონფიდენციალურობის პარამეტრების შეცვლა შეგიძლიათ საკუთარი ანგარიშის პარამეტრებიდან მისამართზე: https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს Google+ ს, სერვისის პროვაიდერია Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

შეაგროვეთ და გააზიარეთ ინფორმაცია: გამოიყენეთ Google+ ღილაკი რათა გააზიაროთ ინფორმაცია მსოფლიოს მასშტაბით. Google+ უზრუნველყოფს პერსონალიზირებული შინაარსის მოწოდებას თქვენთვის და სხვა მომხმარებლებისთვის Google-ისა და ჩვენი პარტნიორებისგან. Google ინახავს ინფორმაციას თქვენი +1 აქტივობის შესახებ, რათა გააუმჯობესოს Google სერვისები, ხოლო მის გამოსაყენებლად საჭიროა გქონდეთ Google-ის პროფილი/ანგარიში, რაც სულ მცირე შეიცავს პროფილისთვის შერჩეულ სახელს.აღნიშნული სახელი გამოიყენება Google სერვისებისას, ან შესაძლოა ჩაანაცვლოს სხვა სახელი რომლითაც გაგიზიარებიათ ინფორმაცია შინაარსის გაზიარების მიზნით. თქვენი Google პროფილის იდენტობა შესაძლოა გახდეს ცნობილი იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთათვისაც თქვენი მეილის მისამართია ცნობილი ან გააჩნიათ სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

შეგროვებული ინფორმაციის გამოყენება: გარდა ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენების მეთოდისა, თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებულ იქნება Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. Google-მა შესაძლოა საჯაროდ გამოაქვეყნოს შეჯამებული სტატისტიკა მომხმარებლების აქტივობების შესახებ და გაუზიაროს ის საკუთარ მომხმარებლებს ან/და პარტნიორებს.   

Instagram Plugin

ჩვენს ვებგვერდზე ასევე ინტეგრირებულია Instagram-ის სერვისის ფუნქციები. მისი პროვაიდერია  Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, აშშ.

თუ თქვენ ხართ თქვენს Instagram- ის ანგარიშში შესული, შეგიძლიათ დაუკავშიროთ ჩვენი ვებგვერდი თქვენს Instagram- ის პროფილს Instagram -ს ლოგოზეღილაკის დაჭერით. აქვე განვმარტავთ, რომ ჩვენ, როგორც გვერდების პროვაიდერს, არ გვაქვს ინფორმაცია მონაცემების შინაარსისა და მათი გამოყენების შესახებ Instagram - ის მიერ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ Instagram-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვებ მისამართზე:https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Tumblr Plugin 

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს Tumblr სერვისის ღილაკს. სერვისის პროვაიდერია Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, აშშ.

აღნიშნული ღილაკი აძლევს მომხმარებელს საშუალებას საკუთარ Tumblr-ის გვერდზე გააზიაროთ შინაარსი ჩვენი ვებგვერდიდან, ღილაკზე დაჭერით ბრაუზერი პირდაპირ კავშირს ამყარებს Tumblr სერვერებთან. ჩვენ არ ვფლობთ ინფორმაციას თუ რა რაოდენობის ინფორმაცია გადაეცემა Tumblr-ს აღნიშნული ფუნქციის გამოყენების შედეგად, ეს შეიძლება იყოს IP მისამართი და ვებგვერდის URL.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Tumblr-ის მონაცემთა დაცვის შესახებ დოკუმენტი მისამართზე: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn Plugin

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს LinkedIn ქსელის ფუნქციებს. სერვისის პროვაიდერია LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, აშშ.

ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს რომელიმე გვერდს, და უკავშირდებით LinkedIn სერვერს, LinkedIn -ს აქვს წვდომა თქვენს IP მისამართზე. თუ დააჭერთ ღილაკს LinkedIn-ის"Recommend Button" ს და შესული ხართ LinkedIn ანგარიშში, LinkedIn შეძლებს ჩვენი ვებგვერდი და თქვენი მომხმარებლის ანგარიში ერთმანეთს დაუკავშიროს. ჩვენ არ ვფლობთ ინფორმაციას თუ რა რაოდენობის ინფორმაცია გადაეცემა LinkedIn -ს აღნიშნული ფუნქციის გამოყენების შედეგად, ეს შეიძლება იყოს IP მისამართი და ვებგვერდის URL.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ LinkedIn -ის მონაცემთა დაცვის შესახებ დოკუმენტი მისამართზე: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს XING ქსელის ფუნქციებს. სერვისის პროვაიდერია XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 ჰამბურგი,გერმანია.

ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს რომელიმე გვერდს, და უკავშირდებით XING  სერვერს, XING-ს აქვს წვდომა თქვენს IP მისამართზე. ჩვენ არ ვფლობთ ინფორმაციას თუ რა რაოდენობის ინფორმაცია გადაეცემა XING -ს აღნიშნული ფუნქციის გამოყენების შედეგად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ  XING -ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვებ მისამართზე: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest Plugin

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს Pinterest ქსელის ფუნქციებს. სერვისის პროვაიდერია Pinterest Inc., 808 Brannan Street, სან ფრანცისკო, CA 94103-490, აშშ, ("Pinterest").

როდესაც ეწვევით გვერდს, რომელსაც გააჩნია აღნიშნული plugin, თქვენი ბრაუზერი უკავშირდება პირდაპირ Pinterest-ის სერვერს და გზავნის პროტოკოლის ინფორმაციას Pinterest-ის სერვერთან აშშ-ში. აღნიშნული ინფორმაცია შესაძლოა შეიცავდეს IP მისამართს, ვებგვერდების გახსნის ისტორიას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Pinterest-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემდეგ მისამართზე: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. ANALYSIS TOOLS AND ADVERTISING

GOOGLE ANALYTICS

ვებგვერდი იყენებს ვებგვერდის ანალიტიკის სისტემას, რაც უზრუნველყოფილია Google Analytics-ის მიერ. სერვისის პროვაიდერია Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ.

Google Analytics იყენებს ე.წ "cookies". ისინი წარმოადგენს ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება და ვებსაიტის მოხმარებისას ანალიზის საშუალებას იძლევა. დაგროვებული ინფორმაცია როგორც წესი გადაეგზავნება Google  სერვერს აშშ-ში და იქ ინახება.

Google Analytics-ისcookies ინახება DSGVO-ის მე-6 თავის 1-ლი f პარაგრაფის საფუძველზე. ვებგვერდის ოპერატორს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი დაინტერესდეს მომხმარებლის ქცევების გაანალიზებით, რათა გააუმჯობესოს როგორც ვებგვერდის სერვისი ისე რეკლამის საშუალებები.

 

 

IP-ის ანონიმურობა

აღნიშნულ ვებ-გვერდზე IP-ს ანონიმიზაციის ფუნქცია გავაქტიურეთ. შედეგად, თქვენს IP მისამართს დაამუშავებს Google აშშ-ში გადაგზავნამდე,  ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შემთხვევაში და სხვა მხარეების შემთხვევაში, რომელსაც შესაბამისი ხელშეკრულება ითვალისწინებს. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გადაეგზავნება Google-ს მომხმარებლის სრული IP მისამართი და შეიკვეცება ის იქ.   ვებგვერდის ოპერატორის ნაცვლად, Google გამოიყენებს აღნიშნულ ინფორმაციას რათა შეაფასოს თქვენს მიერ ვებგვერდის გამოყენება; ვებგვერდის აქტივობების შესახებ რეპორტისთვის ან სხვა მსგავსი სერვისებისთვის. . Google Analytics- ის მიერ მოპოვებული IP მისამართი არ შეუერთდება სხვა Google მონაცემებს.

ბრაუზერის Plug-In

თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ ქუქი-ფაილების (cookies) შენახვა თქვენი ბრაუზერის შესაბამისი პროგრამული  პარამეტრით; თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ ამის გაკეთების შემდეგ, თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ვებ-გვერდის ყველა მახასიათებელს მაქსიმალურად გამოიყენოთ. გარდა ამისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაბლოკოთ Google-ის მიერ თქვენი მონაცემების შეგროვება cookie ფაილებთან და ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით (როგორიცაა მაგალითად IP მისამართი). აღნიშნული შეგიძლიათ გააკეთოთ ქვემოთ მითითებული ბმულის მეშვეობით:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

მონაცემებისშეგროვების საწინააღმდეგოდ

შეგიძლიათ დაბლოკოთ Google Analytics-ის მიერ თქვენი მონაცემების შეგროვება, ამისთვის უნდა მიყვეთ შემდეგ ბმულს.  შედეგად შეიქმნება გამოსაყენებელი cookie, რომელიც მომავალში ვებგვერდს არ დართავს ნებას გამოიყენოს თქვენი მონაცემები. დამატებითი ინფორმაციისთვის იმის შესახებ თუ როგორ იყენებს Google Analytics მონაცემებს, ეწვიეთ შემდეგ ბმულს:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-ის დემოგრაფიული მახასიათებლები

ვებგვერდი იყენებს ფუნქციას „დემოგრაფიული მახასიათებლები“. შედეგად რეპორტები/დასკვნები შესაძლოა დამოშავდეს ვიზიტორების ასაკის, სქესის და ინტერესთა შესახებ მითითებული ინფორმაციის მიხედვით. მონაცემები მომდინარეობს Google-ის ინტერესზე დაფუძნებული რეკლამისგან და მესამე მხარის ვიზიტორების მონაცემებისგან. აღნიშნული მონაცემები დაუშვებელია გადაეცეს კონკრეტულ პიროვნებას. თქვენ შეგიძლიათ აღნიშნული ფუნქცია გააუქმოთ თქვენი Google ანგარიშის რეკლამების პარამეტრებიდან ან გააუქმოთ სრულიად Google Analytics-ის მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავების ნებართ ა ისე, როგორც ეს მითითებულია თავში „მონაცემების შეგროვების საწინააღმდეგოდ“

Facebook Pixel

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს Facebook Pixel- ს ,რ  პროვაიდერია Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, აშშ ( "Facebook").

აღნიშნული გზით, შესაძლებელია იმის გაზომვა, თუკი ვებგვერდს ვიზიტორი ეწვია Facebook რეკლამაზე დაკლიკების შედეგად, რაც საშუალებას გვაძლევს გავზომოთ Facebook რეკლამის ეფექტურობა და გამოვიყენოთ ის სტატისტიკური და ბაზრის კვლევის მიზნებისთვის და მომავალი რეკლამირების ღონისძიებების განხორციელების ოპტიმიზაციისათვის.

შეგროვებული მონაცემები არის ანონიმური ჩვენთვის, როგორც ვებგვერდის ოპერატორისთვის. ჩვენ ვერ ვახერხებთ მომხმარებლების იდენტიფიკაციას. თუმცა, მონაცემები ინახება და მუშავდება Facebook-ის მიერ, შესაბამის მომხმარებელთან მომავალში Facebook-ით დაკავშირების გამარტივებისთვის და ასევე თავად Facebook-ის სარეკლამო მიზნებისთვის. აღნიშნულს არეგულირებს „Facebook-ის მონაცემთა დამუშავების დირექტივა“. შედეგად Facebook-ს შეუძლია გააქტიუროს რეკლამა როგორც Facebook გვერდზე, ისე Facebook-ის გარეთ. აღნიშნულ მონაცემთა გამოყენებაზე ჩვენ, როგორც ვებგვერდის ოპერატორი არ ვახდენთ გავლენას.

Facebook-ის მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში თქვენ ნახავთ მეტ ინფორმაციას, იხილეთ ბმული: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააუქმოთ რეკლამის პარამეტრებში სექცია სახელად „აუდიტორიის შერჩევის ფუნქცია“ შემდეგ ბმულზე: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

აღნიშნულის გასაკეთებლად თქვენ უნდა იყოთ Facebook სისტემაში შესული საკუთარი ანგარიშით. თუკი არ გაქვთ Facebook ანგარიში, შეგიძლიათ გააუქმოთ მოხმარებაზე დაფუძნებული რეკლამირების ფუნქცია Facebook-ისგან ევროპული ინტერაქტიული ციფრული სარეკლამო ალიანსის ვებგვერდზე : http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter- საინფორმაციო ბიულეტენი

Newsletter-ის მონაცემები

თუ გსურთ მიიღოთ ვებ-გვერდზე განთავსებული საინფორმაციო ბიულეტენი, ჩვენ გვჭირდება ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ასევე ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავადასტუროთ, რომ თქვენ ხართ ელ.ფოსტის მისამართის მფლობელი და თქვენ  გსურთ საინფორმაციო ბიულეტენის მიღება. დამატებითი მონაცემები შეგროვება ხდება მხოლოდ ნებაყოფლობით. ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს ექსკლუზიურად მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებისათვის და არ გადავცემთ მას მესამე მხარეს.

საინფორმაციო ბიულეტენის სარეგისტრაციო ფორმაში შესული მონაცემების დამუშავება ხდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე (მუხლი 6 (1) , DSGVO). ნებადართული თანხმობა მონაცემთა შენახვის შესახებ, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და მათი გამოყენება საინფორმაციო ბიულეტენის გაგზავნის შესაბამისად ნებისმიერ დროს შეიძლება გაუქმდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია მაგალითად, "გაუქმება" - "unsubscribe“ ბმულით საინფორმაციო ბიულეტენში. აღნიშნული არ ეხება თანხმობის არსებობის დროს უკვე დამუშავებულ მონაცემებს.

მონაცემები, რომლებიც გადმოგვეცით საინფორმაციო ბიულეტენის მისაღებად შეინახება ჩვენთან, მანამ სანამ არ გადაწყვეტთ ბიულეტენის გამოწერის გაუქმებას, ხოლო მონაცემები რომლებიც ინახება სხვა მიზნებისთვის დარჩება ხელშეუხებელი.

CleverReach

აღნიშნული ვებგვერდი იყენებს CleverReach-ს საინფორმაციო ბიულეტენების გასაგზავნად. სერვისის პროვაიდერია CleverReach GmbH & Co.KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach არის სერვისი, რომლის შედეგადაც საინფორმაციო ბიულეტენების გაგზავნა/მიღების ორგანიზება და ანალიზი შესაძლებელი. მონაცემები რომლებსაც ქმნით, როგორც წესი ინახება CleverReach-ის მიერ, გერმანიაში ან ირლანდიაში.

საინფორმაციო ბიულეტენის CleverReach-ით გაგზავნა საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ ბიულეტენის მიმღებთა ქცევას. აღნიშნული მოიცავს იმას, თუ რამდენმა მიმღებმა გახსნა ბიულეტენის შესახებ მესიჯი, ან რამდენი გადავიდა ბიულეტენის მითითებულ ბმულზე. აღნიშნულის გაანალიზების შედეგად ასევე შეგვიძლია განვსაზღვროთ მითითებულ ბმულზე გადასვლის შემდეგ მოხდა თუ არა კონკრეტული პროდუქტის შეძენა ჩვენს ვებგვერდზე (ე.წ conversion tracking ფუნქციის შედეგად). მეტი ინფორმაციისთვის CleverReach ბიულეტენების მიერ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, გთხოვთ იხილოთ ბმული: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

მონაცემთა დამუშავება ეფუძნება თქვენს თანხმობას (მუხლი 6 (1) (ა)GDPR ). ამ თანხმობის გაუქმება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ , ბიულეტენიდან. აღნიშნული არ აისახება უკვე დამუშავებულ მონაცემებზე.

თუკი არ გსურთ CleverReach-ის მიერ დამუშავებულ იქნას თქვენი მონაცემები, დააჭირეთ „unsubscribe“-ს ბიულეტენში. ამისათვის ჩვენ მივუთითებთ ბმულს მესიჯში. ასევე შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა/თანხმობა პირდაპირ ჩვენ ვებგვერდზე.

მონაცემები, რომლებიც გადმოგვეცით საინფორმაციო ბიულეტენის მისაღებად შეინახება ჩვენთან და CleverReach-ს სერვერებზე  მანამ სანამ არ გადაწყვეტთ ბიულეტენის გამოწერის გაუქმებას, ხოლო მონაცემები რომლებიც ინახება სხვა მიზნებისთვის დარჩება ხელშეუხებელი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, CleverReach -ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ იხილოთ ბმული: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

8.Plugin-ები და ინსტრუმენტები

YouTube

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს plugin-ებს YouTube გვერდიდან, რომელიც აღჭურვილია Google-ის მიერ. საიტის ოპერატორია YouTube, , შპს, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

როდესაც ეწვევით ჩვენს YouTube საიტს, რაც plugin-თაა ნებადართული, თქვენ უკავშირდებით YouTube სერვერს. ის ატყობინებს YouTube სერვერს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ გვერდებს ესტუმრეთ.

თუკი შესული ხართ საკუთარი ანგარიშით, YouTube ნებას დაგრთავთ საკუთარი ინტერნეტის ძიების ქცევა პირდაპირ დაუკავშიროს თქვენს პირად პროფილს. აღნიშნულის თავიდან არიდება შეგიძლიათ საკუთარი ანგარიშიდან გამოსვლის გზით.

YouTube-ის გამოყენება ხდის საინტერესოს ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების მიმზიდველად წარმოჩენას. ის წარმოადგენს ლეგიტიმურ ინტერესს მე-6 თავის პირველი პარაგრაფის მიხედვით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ YouTube-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ბმულზე: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

ჩვენი ვებგვერდი იყენებს ვიდეო პორტალ Vimeo-ს plugin-ებს. პროვაიდერი არის Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

თუკი ეწვევით ჩვენს საიტს, რომელიც აღჭურვილია Vimeo plugin-ით, თქვენ დაუკავშირდებით Vimeo-ს სერვერებს. ამით Vimeo იღებს ინფორმაციას იმ გვერდების შესახებ, რომელთაც ეწვიეთ. Vimeo ასევე მოიპოვებს თქვენს IP მისამართს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი თქვენ არ გაქვთ Vimeo ანგარიში და არ ხართ სისტემაში თქვენი პირადი ანგარიშით შესული. Vimeo-ს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია გადაეცემა Vimeo სერვერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

თუკი შესული ხართ ვიმეოს ანგარიშით, თქვენ ნებას რთავთ Vimeo-ს დაუკავშიროს თქვენი ინტერნეტის ძიების ქცევა პირდაპირ თქვენს პირად პროფილს. აღნიშნულის თავიდან არიდება შეგიძლიათ საკუთარი ანგარიშიდან გამოსვლის გზით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ VIMEO-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ბმულზე: https://vimeo.com/privacy.

Google-ისვებფონტები

აღნიშნული ვებგვერდი იყებენს ე.წ ვებ ფონტებს, რომელიც უზრუნველყოფილია Google-ის მიერ. როდესაც ხსნით გვერდს, თქვენი ბრაუზერი ტვირთავს მოთხოვნილ ვებ ფონტებს, რათა ტექსტები და ფონტები სწორად გამოჩნდეს თქვენს ეკრანზე.

ამისათვის თქვენი ბრაუზერი უნდა დაუკავშირდეს Google სერვერს, შესაბამისად Google-ს აქვს წვომა თქვენს IP მისამართზე. Google-ს ვებ ფონტების გამოყენება წარმოადგენს ჩვენი ონლაინ სერვისების უკეთ წარმოჩენის საფუძველს და ლეგიტიმურ ინტერესს მე-6 თავის პირველი პარაგრაფის მიხედვით. DSGVO

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად Google-ის ვებ ფონტების შესახებ იხილეთ ბმული: https://developers.google.com/fonts/faq

ხოლო Google -ოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას გაეცანით შემდეგ ბმულზე: https://www.google.com/policies/privacy/.
 

Google Maps

ვებგვერდი იყენებს Google Maps-ის რუკების მომსახურებას. პროვაიდერი არის Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Maps-ის გამოყენებისთვის საჭიროა IP მისამართზე წვდომა. აღნიშნული ინფორმაცია გადამისამართდება და ინახება Google სერვერზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აღნიშნული ვებგვერდის ადმინისტრაციას არანაირი კავშირი არ აქვს მონაცემების ტრანსფერთან.

Google Maps-ის გამოყენება წარმოადგენს ჩვენი ონლაინ სერვისების უკეთ წარმოჩენის საფუძველს და ლეგიტიმურ ინტერესს მე-6 თავის პირველი პარაგრაფის მიხედვით. DSGVO.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ ეწვიეთ ვებგვერდს: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. გადახდის პროვაიდერები

PayPal

ჩვენს საიტზე სხვა ტიპის გადახდის პარალელურად მომხმარებელს ვთავაზობთ საქონლისა თუ მომსახურების საფასურის გადახდას PayPal-ის საშუალებით. გადახდის პროვაიდერია PayPal (ევროპა) S.à.r.l. et Cie,  S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 ლუქსემბურგი (ამის შემდეგ მოხსენიებული როგორც "PayPal").

თუკი აირჩევთ PayPal-ით გადახდის მეთოდს, თქვენი გადახდის დეტალები გადაგზავნილ იქნება PayPal-თან. მონაცემების გადამისამართება ეფუძნება მე-6 თავის პირველ ა პარაგრაფს, DSGVO (თანხმობა) და  მე-6 თავის პირველ ბ პარაგრაფს DSGVO. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, გააუქმოთ  თანხმობა თქვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ ნებისმიერ დროს. მათი გაუქმება გავლენას არ ახდენს წარსულში მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების შესრულების ეფექტურობაზე.

Klarna       

ჩვენს ვებგვერდზე გარდა სხვა ტიპის გადახდებისა, ასევე შესაძლებელია Klarna-ს სერვისით სარგებლობა. პროვაიდერი არის Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34  სტოკჰოლმი, შვედეთი (შემდეგ მოხსენიებული,როგორც , "Klarna".

Klarna სთავაზობს სხვადასხვა გადახდის ვარიანტებს (მაგალითად,განვადებით შეძენა).  თუკი გადაწყვეტთ Klarna სერვისის გამოყენებას, ის შეაგროვებს სხვადასხვა პირად ინფორმაციას თქვენს შესახებ. დეტალები კლარას კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna იყენებს cookies რათა გააუმჯობესოს სერვისი.აღნიშნული ჯდება ლეგიტიმური ინტერესის ფარგლებში, მე-6 თავის, პირველი პარაგრაფის F DSGVO-ის მიხედვით. Cookies არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენს მოწყობილობაში და არ არის დამაზიანებელი. ისინი დარჩება თქვენს აპარატში, მანამ სანამ თავად წაშლით მათ. Klarna cookies-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

მონაცემების გადამისამართება ეფუძნება მე-6 თავის პირველ ა პარაგრაფს, DSGVO (თანხმობა) და  მე-6 თავის პირველ ბ პარაგრაფს DSGVO. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, გააუქმოთ  თანხმობა თქვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ ნებისმიერ დროს. მათი გაუქმება გავლენას არ ახდენს წარსულში მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების შესრულების ეფექტურობაზე.

დაუყოვნებლივიგადარიცხვა

ჩვენს ვებგვერდზე გარდა სხვა ტიპის გადახდებისა, ასევე შესაძლებელია „დაუყოვნებლივი გადარიცხვის“  სერვისით სარგებლობა. აღნიშნულის პროვაიდერია Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 მიუნხენი (მოხსენიებული, როგორც "Sofort GmbH").

„დაუყოვნებლივი გადარიცხვის“ პროცედურის დახმარებით, ჩვენ ვიღებთ გადახდის დასტურს Sofort GmbH-სგან რეალურ დროში და შეგვიძლია დაუყოვნებლივ დავიწყოთ ჩვენი ვალდებულებების შესრულება.

თუკი გადაწყვეტთ „დაუყოვნებლივი გადარიცხვის“ გადახდის მეთოდის გამოყენებას, გთხოვთ შეიყვანეთ PIN და ვალიდური TAN Sofort-ში, რითაც შეძლებთ თქვენს ონლაინ ბანკინგის ანგარიშში შესვლას. Sofort ავტომატურად ამოწმებს თქვენი ანგარიშის ბალანსს და ახორციელებს გადარიცხვას ჩვენი მიმართულების თქვენს მიერ შეყვანილი TAN-ის გამოყენებით. შემდგომ ჩვენ გვეგზავნება ტრანზაქციის დადასტურება.

ასევე, PIN-ისა და TAN-ის გარდა, ყველა ის პერსონალური მონაცემი რაც თქვენს მიერ იქნა შეყვანული ჩვენს საიტზე პირდაპირ გადაეცემა Sofort GmbH-ს. პერსონალურ მონაცემს მიეკუთვნება სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და მეილის მისამართი, ასევე IP მისამართი და სხვა სავარაუდო მონაცემები, რაც გადახდის შესრულებისთვის არის საჭირო. აღნიშნული მონაცემების გადაცემა საჭიროა, რათა მოხდეს იდენტობის განსაზღვრა და თავი დავიცვათ თაღლითობისგან.

მონაცემების გადამისამართება Sofort GmbH-ში ეფუძნება მე-6 თავის პირველ ა პარაგრაფს, DSGVO (თანხმობა) და  მე-6 თავის პირველ ბ პარაგრაფს DSGVO. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, გააუქმოთ  თანხმობა თქვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ ნებისმიერ დროს. მათი გაუქმება გავლენას არ ახდენს წარსულში მონაცემთა დამუშავების ოპერაციების შესრულების ეფექტურობაზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმულები:

https://www.sofort.de/datenschutz.html და https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

ჩვენს ვებგვერდზე სხვა გადახდის მეთოდების პარალელურად შეგიძლიათ მიმართოთ Paydirect-ს. სერვისის პროვაიდერია Paydirekt GmbH, ჰამბურგის გამზ. 26-28, 60486 ფრანკფურტი, გერმანია, ("Paydirekt").

თუკი გადახდას განახორციელებთ            Paydirekt-ის მეშვეობით, ის შეაგროვებს სხვადასხვა ტრანზაქციისთვის საჭირო მონაცემებს და გადაუგზავნის ბანკს, რომლის მეშვეობითაც ხართ დარეგისტრირებული Paydirekt-ზე. ამის გარდა, Paydirekt ტრანზაქციის პროცესში ასევე აგროვებს ისეთ მონაცემებს როგორიცაა მიწოდების მისამართი ან/და ინდივიდუალური ნივთები კალათაში.

Paydirekt შემდეგ დაადასტურებს გადარიცხვას ,ბანკში შენახული ავთენტიფიკაციის მეთოდის გამოყენებით. მოგვიანებით, აღნიშნული გადაირიცხება თქვენი ანგარიშიდან ჩვენს ანგარიშზე. არც ჩვენ და არც გარეშე მხარეებს არ აქვთ თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად Paydirekt-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ ეწვიეთ ვებგვერდს:  https://www.paydirekt.de/agb/index.html.